ພະແນກຊັບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານວຽກງານອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຂອງໂຄງການຄອບຄຸມຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.ຢູ່ທີ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງຄໍາມ່ວນ ຄັ້ງວັນທີ່ 6-8 ກັນຍາ 2022 ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ພູວຽງ ຂັນທະວົງ ,ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມແຂວງຄໍາມ່ວນ,ຫົວໜ້າຂະແໜງ,ຮອງຂະແໜງພອ້ມດວ້ຍພະນັກງານ-ວິຊາການ ໃນນັ້ນມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໜົດ 33 ທ່ານ ຍິງ 7 ທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ນັກສໍາມະນາກອນໄດ້ຮຽນຮູ້ພື້ນຖານການສັງເກດອາກາດ ແລະ ຄ່າລະດັບນໍ້າປະລິມານນໍ້າຝົນ.

 

 

ໃນຕອນທ້າຍວາລະຂອງການຝຶກອົບຮົບແມ່ນໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາຫຼາວັດແທກລະດັບນໍ້າຂອງ ແລະ ລົງເບີ່ງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມປະຈຳແຂວງຄຳມ່ວນ ຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ມອບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ວິຊາການທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ.