ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່  25/8/2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຕາງໜ້າກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ( ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການຊັບພະຍາກອນນ້ຳແບບເຊື່ອມສານ ໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ຕອນລຸ່ມ ພາກເພີ້ມງົບປະມານ) ໄດ້ມອບອຸປະກອນຮັບໃຊ້ກ້ອງປະຊຸມທາງໄກ Vide Conference System ຈຳນວນ 01 ຊຸດ ໃຫ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ເພື່ອຮັບ ໃຊ້ວຽກງານລວມຂອງພະແນກຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ຄຳມ່ວນ.